Top Strip Image

Prosiectau

Capsiwl Amser Firws Corona

Mewn partneriaeth â Company Three ac fel rhan o brosiect Capsiwl Amser Firws Corona, pob wythnos, rydym yn creu ffilmiau â’r pobol ifanc sydd yn dogfenu eu profiad o fyw drwy pandemig. Yn gyd-weithrediad gwych, yn rhoi llwyfan creadigol i’r pobol ifanc gael dweud eu stori a chadw mewn cysylltiad, yn cysylltu lleisiau o’r Cymoedd a Chaerdydd.

Shwmae Cymraeg

Mae tîm Sparc yn caru’r iaith Gymraeg, does run ohonom yn rhygl ond rydym yn awyddus iawn i ddysgu. Pob pythefnos, byddem yn gosod her newydd i’n hunain a buasem wrth ein boddau pe baech yn ymuno hefo ni ar y daith hwyliog o ddysgu Cymraeg.

Rydym yn gobeithio bydd dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn gallu cymryd rhan er mwyn i ni helpu’n gilydd i ddysgu ein Cymraeg hyfryd.

Bydd pob her ‘Shwmae Cymraeg yn cael eu postio ar ein gwefan yn ogystal ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddod o hyd i’r dolenni fan hyn.

Grŵp Creadigol Flight Wings

Mae grwp Flight Wings Rhydyfelen ar gyfer oedran 16+. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gweithdai wythnosol ar-lein ar ddyddiau Mawrth 6:00-7:30yh. Mae’r grwp yn creu parodiau o straeon traddodiadol yn ogystal a chreu rhai eu hunain sydd yn llawn comedi. Os hoffech ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz.

Gweithdy Drama Rhydfelen

Grwp theatr ar gyfer oedran aged 8-13, yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn drama. Ar hyn o bryd mae’r gweithdai yn cael eu cynnal ar-lein yn wythnosol, yn llawn gemau, ymarferion stori a dyfeisio. Os hoffech ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Grwp drama ar gyfer oedran 13+, yn agored i unrhyw un sy’n mwynhau creu theatr. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gweithdai ar-lein yn wythnosol ar ddydd Llun 6:00-7:00yh. Os hoffech ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Gweithdy Drama Penygraig

Grwp drama wythnosol sy’n cwrdd bob dydd Gwener o 5.30 - 6:30yh, yn agored i oedran 7 - 12. Ar hyn o bryd rydym yn cwrdd ar-lein, yn chwarae gemau, archwilio sut mae dweud stori and yn creu gofod i wneud ffrindiau a darganfod ein hunain. Os hoffech ymuno cysylltwch â claire@valleyskids.biz.

Theatr Ieuenctid Penygraig

Grwp drama wythnosol sy’n cwrdd bob nos Iau am 6 – 8yh, yn agored i oedran 13-18+. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gweithdai ar-lein, yn creu gofod i gynnig cymorth i’n gilydd, cael hwyl hefo’n gilydd a datblygu syniadau creadigol, yn dyfeisio darn dan y teitlau ‘Amazing, Fragile’ a ‘The Storm”. Os hoffech ymuno, cysylltwch â claire@valleyskids.biz.

Dawns Greadigol Jiggers

Grwp dawnsio i blant oed 4-7, sydd ar hyn o bryd wedi ei ohirio o achos y firws Corona. Fodd bynnag, mae ganddo ni heriau dawnsio wedi eu gosod ar ein tudalen Facebook, Sparc Valleys Kids, mewn cyd-weithrediad â Afon Dance. Os hoffech ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz.

www.afondance.org

Dawns Groovers

Mewn partneriaeth â Afon Dance, ar gyfer pawb oedran 8-12. Mae’r gweithdy yma wedi symud ar-lein ar hyn o bryd ac yn digwydd yn wythnosol ar ddyddiau Mercher 4:00-5:00yh. Os hoffech ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz.

www.afondance.org

Dawns Stryd Iau

Mae hon yn ddawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 7-11 oed. Byddwn yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Soar, Penygraig am 5:00-6:00pm. Mae’r dosbarth yng ngofal un o’n pobl ifanc lleol fel rhan o brosiect yn cael ei gyflwyno gan gyfoedion. Mae’r plant yn dysgu sgiliau mewn dawnsio stryd a pherfformio a does dim angen profiad blaenorol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Dawns Stryd Canolradd

Mae dawns stryd canolradd yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 12-15 oed. Byddwn yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Soar, Penygraig am 6:00-7:00pm. Mae’r dosbarth yng ngofal un o’n pobl ifanc lleol fel rhan o brosiect yn cael ei gyflwyno gan gyfoedion. Mae’r plant yn dysgu sgiliau mewn dawnsio stryd a pherfformio a does dim angen profiad blaenorol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Dawns Stryd Hŷn

Mae dawns stryd hŷn yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 16+ oed. Byddwn yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Soar, Penygraig am 7:00-8:00pm. Mae’r dosbarth yng ngofal un o’n pobl ifanc lleol fel rhan o brosiect yn cael ei gyflwyno gan gyfoedion. Mae’r plant yn dysgu sgiliau mewn dawnsio stryd a pherfformio a does dim angen profiad blaenorol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Mentora a Chymorth

Fel rhan o’n rhaglen Flight Wings 16-25, rydym yn cynnig mentora a chymorth i bobl ifanc. Gall y sesiynau un am un hyn helpu gydag ysgrifennu CV, ceisiadau swyddi, technegau cyfweliad, gwaith cwrs ysgol, coleg neu brifysgol yn ogystal â darparu geirda cymeriad i’r rhai sy’n rhan o’r prosiect. Gallwn hefyd gynnig wyneb cyfeillgar a meddwl agored pan fydd pobl yn brin o gefnogaeth neu’n cael amser anodd ac angen rhywun i siarad gyda nhw. I drefnu sesiwn neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Gwirfoddoli a Lleoli

Yn Sparc, rydym yn croesawu pobl i ymuno â ni ar leoliadau o’r ysgol, coleg neu brifysgol. Rydym yn hapus i helpu, boed hynny ar gyfer profiad gwaith neu leoliad cwrs penodol. Mae gennym hefyd raglen wirfoddoli ar gyfer pobl ifanc lleol a myfyrwyr i ddod i gymryd rhan mewn trefnu digwyddiadau, gweithdai drama a dangosiadau sinema. Mae gwirfoddoli yn caniatáu i bobl roi amser yn ôl i’r gymuned, yn ogystal â dysgu ystod o sgiliau, gan gynnwys hwyluso gweithdai, theatr dechnegol, cynllunio dilladau a setiau, gweinyddu a chynnal digwyddiadau/perfformiadau. Mae gwyliau ysgol yn adeg ddelfrydol i wirfoddoli ar un o’r nifer o brosiectau sy’n digwydd yn y cyfnod hwnnw. Mae pob lleoliad a phrofiad gwirfoddoli yn cael eu teilwrio ar gyfer yr unigolyn ac yn cael cefnogaeth lawn gan dîm o weithwyr gyda chymwysterau mewn celf ieuenctid. Os ydych chi’n 14+ gyda diddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Arweiniad Cyfoedion

Mae Sparc yn rhedeg rhaglen, yn cael ei harwain gan gyfoedion, i’r bobl ifanc hynny sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau, ac angen cymorth. Ar hyn y bryd mae gennym raglen ddawns, sy’n cael cefnogaeth tîm Sparc. Croesawn geisiadau gan bobl ifanc 16-25 oed sydd eisiau gwneud i rywbeth ddigwydd yn eu cymuned ac angen cefnogaeth a chymorth.

Tate Exchange

Valleys Kids a Sparc yw Tate Exchange Associates - darllenwch fwy am ein prosiect 2018 yma.

Canolfan Artistiaid

Yn Awst bu Sparc yn gweithio gyda Thîm Dysgu Creadigol Canolfan Mileniwm Cymur a’r artist Bethan Marlow i redeg Canolfan Artistiaid fel rhan o’r Bartneriaeth Cryfach Gyda’n Gilydd. Bu Bethan yn creu rhaglen ar gyfer wythnos gyffrous o weithgareddau creadigol a ddaeth â phobl at ei gilydd o’r ddau sefydliad i gydweithio a ffurfio sawl cyfeillgarwch newydd. Roedd Canolfan Soar yn fwrlwm o weithgareddau fel ysgrifennu geiriau caneuon, syrcas, gweithdai drama a ffilm, tasgau rhyngweithiol a safleoedd creadigol. Soniodd y staff a’r bobl ifanc a gymerodd ran am yr awyrgylch gefnogol a gafodd ei greu a’r gwaith anhygoel o deimladwy ac ingol a rannwyd yn ystod yr wythnos.

Gorsaf Radio

Mae ein gorsaf radio yn The Factory ar agor i raddedigion rhaglen hyfforddi Radio Platfform, i ddod i greu eu sioeau eu hunain.  Os ydych chi’n bwriadu dod draw, neu os hoffech chi wneud y rhaglen hyfforddi yn y dyfodol, cysylltwch â Tom os gwelwch yn dda.