Top Strip Image

Prosiectau

Ieuenctid Canol Rhydyfelin

Ieuenctid Canol Rhydyfelin cwrdd bob dydd Mercher o 6.15 - 7:45yh, Mae'r grŵp yn addas ar gyfer plant 10 - 12 oed. Os hoffech ymuno, cysylltwch â kiara@valleyskids.biz

Gweithdy Drama Penyrenglyn

Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn!

Rydym yn cyfarfod bob dydd Mercher ym Mhrosiect Penyrenglyn am 4:00pm - 5:00pm. Mae’r grŵp yn addas ar gyfer rhai 7 - 11 mlwydd oed. Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn! Rydym yn grŵp hamddenol, cyfeillgar sy’n cael llawer o hwyl wrth greu drama.

Os hoffech chi ymuno, cysylltwch â ianmcandrew@think-creatively.co.uk

Grŵp Drama Dinas 

Ydych chi’n hoffi perfformio?

Os ydych chi eisiau rhywle i fod yn greadigol ac i wneud ffrindiau, yna efallai mai ymuno â grŵp drama yw’r ateb. 

Grŵp Drama Dinas

Bob dydd Iau 4-5yp ym Mhrosiect Dinas 

I gael rhagor o wybodaeth e-bost at: Claire@valleyskids.biz

Y Celfyddydau Digidol a Cerddoriaeth

Dysgwch am Ddeallusrwydd Artiffisial Creadigol, Realiti
Rhithwir, Modelu 3D, Roboteg. Sut i gynhyrchu cerddoriaeth, creu curiadau, ysgrifennu caneuon a llawer mwy yn y Soar Centre, Penygraig.

Bob Dydd Llun, 6:00-7:30yh (ar gyfer 14+ oed) a Dydd Mawrth 6:00 - 7:30yh (ar gyfer 11+)
E-bost at guy@valleyskids.biz i gael rhagor o wybodaeth.

 

Academi Leeway

Hoff Sioeau Cerdd? Ydvch chi' perfformio, canu, vsgrifennu, cyfansoddi, symud/ dawnsio, hoffi 'beatbox'?

Beth bynnag yw eich sgiliau, dewch i greu a pherfformio n eich sioeau cerdd cwta newydd eich hun. Byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffessiynol yn

y diwydiant yn ogystal à chwrad à ffrindiau newydd.

Mae Cynyrchiadau Leeway, mewn partneriaeth à Sparc. Vallevs Kids n dod ag Academi Leeway, academi theatr gerdd ar lawr glad i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed ir Porth n V Rhondda.

Nos Fawrth, 6-8yh @ The Factory, Jenkin Street, Porth CF39 9PP.

Cvsylltwch à Leewav ma: leewayprods@gmail.com

Life Hack 2022

Rhyddhau eich Creadigrwydd gyda Hacio Bywyd

Mae Hacio Bywyd yn ddigwyddiad creadigol rhad ac am ddim i bobl ifanc 14-25 oed o bob cefndir a gyflwynir trwy ein partneriaeth Yn Gryfach Ynghyd â Chanolfan Mileniwm Cymru.  Ffair gyrfaoedd creadigol yw Hacio Bywyd gyda gweithdai creadigol rhyngweithiol, cyfleoedd rhwydweithio a disgo tawel i orffen y diwrnod! Eleni roedd gennym tua 35 o gyfranogwyr a 14 o hwyluswyr a mudiadau creadigol, gan gynnwys Off ya Trolley Productions, Square Pegs Studios, Promo Cymru, Citrus Arts, a Bardd Plant Cymru, Connor Allen. 

Mae Hacio Bywyd yn cael ei arwain gan bobl ifanc ac mae ganddo grŵp llywio sy'n cynnwys aelod o fudiad Plant y Cymoedd, Luke McGrath. Roedd ganddo rôl weithredol yn nigwyddiad digidol y llynedd a chafodd ei gyflogi i helpu eleni, gan ganiatáu iddo feithrin sgiliau rheoli digwyddiadau. Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at y sawl chwilfrydig ac yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddarganfod mwy am yrfaoedd creadigol a gofyn unrhyw gwestiynau y dymunant.

 Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'n cyllidwyr. Trefnir y digwyddiad hwn drwy ein partneriaeth Yn Gryfach Ynghyd â Chanolfan Mileniwm Cymru a chaiff ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. 

Gwnewch e!

Gwnewch e! Rhwydwaith newydd sbon, model comisiynu a theithio dan arweiniad ac ar gyfer artistiaid addawol yn Rhondda Cynon Taf (RhCT).

Mae Gwnewch e! yn fodel newydd o wneud theatr. Mae'n rhwydwaith sy'n cael ei arwain gan artistiaid addawol sy'n ceisio cysylltu pobl greadigol allddodol yn yr oedran 18 – 29 yn RhCT â'i gilydd. Mae Gwnewch e! hefyd yn anelu at arloesi'r ffordd y mae perfformiad yn cael ei gomisiynu, ei wneud a'i deithio. Mae’r prosiect yn rhedeg am 18 mis o fis Gorffennaf 2021 – Chwefror 2023. Ariennir gan ffrwd ariannu ail rownd 'Cysylltu â Ffynnu' Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd artistiaid addawol yn comisiynu ac yn creu arfer artistig eu hunain, yn cynhyrchu perfformiad eu hunain, ac yna'n teithio'r gwaith i leoliadau a mannau cymunedol ar draws RhCT a thu hwnt. 

Oedd Gwnewch e! yn alwad frys gan artistiaid addawol – gwelodd Covid 19 a’r 'Cyfnod Clo' bopeth yn dod i ben i raddedigion ac artistiaid gyrfa gynnar, yn enwedig y rhai o ardaloedd difreintiedig. Drwy Sparc, Valleys Kids cyfarfwyd grwp o artistiaid addawol i fynd i'r afael â'r broblem hon. Rhannwyd eu maniffestos unigol ar gyfer newid mewn cyfarfodydd agored gyda gweithwyr llawrydd a sefydliadau a oedd awyddus i'w cefnogi. O hyn cafodd y bartneriaeth ei geni.

Os hoffech ymuno, cysylltwch â yasmin

 

Shwmae Cymraeg

Mae tîm Sparc yn caru’r iaith Gymraeg, does run ohonom yn rhygl ond rydym yn awyddus iawn i ddysgu. Pob pythefnos, byddem yn gosod her newydd i’n hunain a buasem wrth ein boddau pe baech yn ymuno hefo ni ar y daith hwyliog o ddysgu Cymraeg.

Rydym yn gobeithio bydd dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn gallu cymryd rhan er mwyn i ni helpu’n gilydd i ddysgu ein Cymraeg hyfryd.

Bydd pob her ‘Shwmae Cymraeg yn cael eu postio ar ein gwefan yn ogystal ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddod o hyd i’r dolenni fan hyn.

Grŵp Creadigol Flight Wings

Mae'r grŵp Flight Wings ar gyfer 16+ oed. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gweithdai wythnosol ar ddydd Mawrth 4:00-5:30pm yn Stiwdio Sparc yn Y Ffatri yn y Porth. Mae’r grŵp yn creu parodïau o straeon traddodiadol yn ogystal â chreu rhai eu hunain sy’n llawn comedi. Os hoffech chi ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz.

Gweithdy Drama Rhydfelen

Grwp drama wythnosol sy’n cwrdd bob dydd Mercher o 4.30 - 6:00yh, Mae'r grŵp yn addas ar gyfer plant 8 - 13 oed. Os hoffech ymuno, cysylltwch â kiara@valleyskids.biz

Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Grwp drama ar gyfer oedran 13+, yn agored i unrhyw un sy’n mwynhau creu theatr. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gweithdai ar-lein yn wythnosol ar ddydd Llun 6:00-7:30yh. Os hoffech ymuno, cysylltwch â kiara@valleyskids.org

Gweithdy Drama Penygraig

Grwp drama wythnosol sy’n cwrdd bob dydd Iau o 4:30 - 5:45yh, yn agored i oedran 7 - 12 yng Nghanolfan Soar ym Mhenygraig. Ar hyn o bryd rydym yn cwrdd ar-lein, yn chwarae gemau, archwilio sut mae dweud stori and yn creu gofod i wneud ffrindiau a darganfod ein hunain. Os hoffech ymuno cysylltwch â miranda@valleyskids.biz.

Theatr Ieuenctid Penygraig

Grwp drama wythnosol sy’n cwrdd bob nos Iau am 6:00 – 7:30yh, yn agored i oedran 13-18+. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gweithdai ar-lein, yn creu gofod i gynnig cymorth i’n gilydd, cael hwyl hefo’n gilydd a datblygu syniadau creadigol, yn dyfeisio darn dan y teitlau ‘Amazing, Fragile’ a ‘The Storm”. Os hoffech ymuno, cysylltwch â miranda@valleyskids.biz.

Theatr Ieuenctid Penyrenglyn

Rydym yn cwrdd bob dydd Mercher ym Mhrosiect Penyrenglyn am 5: 30yp - 7: 00yp. Mae'r grŵp yn addas ar gyfer plant 11 - 16 oed. Beth bynnag fo'ch gallu, os ydych chi am wneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi'n sicr o gael rhywbeth i'w fwynhau yng Theatr Ieuenctid Penyrenglyn! Rydyn ni'n grŵp hamddenol, cyfeillgar sy'n cael llawer o hwyl yn creu drama. Os hoffech ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.org.

Dawns Greadigol Jiggers

Grwp dawnsio i blant oed 4-7, sydd ar hyn o bryd wedi ei ohirio o achos y firws Corona. Fodd bynnag, mae ganddo ni heriau dawnsio wedi eu gosod ar ein tudalen Facebook, Sparc Valleys Kids, mewn cyd-weithrediad â Afon Dance. Os hoffech ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz.

www.afondance.org

Dawns Groovers

Mewn partneriaeth â Afon Dance, ar gyfer pawb oedran 8-12. Mae’r gweithdy yma wedi symud ar-lein ar hyn o bryd ac yn digwydd yn wythnosol ar ddyddiau Mercher 4:00-5:00yh. Os hoffech ymuno, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz.

www.afondance.org

Gorsaf Radio

Mae ein gorsaf radio yn The Factory ar agor i raddedigion rhaglen hyfforddi Radio Platfform, i ddod i greu eu sioeau eu hunain.  Os ydych chi’n bwriadu dod draw, neu os hoffech chi wneud y rhaglen hyfforddi yn y dyfodol, cysylltwch â Molly os gwelwch yn dda.

Mentora a Chymorth

Fel rhan o’n rhaglen Flight Wings 16-25, rydym yn cynnig mentora a chymorth i bobl ifanc. Gall y sesiynau un am un hyn helpu gydag ysgrifennu CV, ceisiadau swyddi, technegau cyfweliad, gwaith cwrs ysgol, coleg neu brifysgol yn ogystal â darparu geirda cymeriad i’r rhai sy’n rhan o’r prosiect. Gallwn hefyd gynnig wyneb cyfeillgar a meddwl agored pan fydd pobl yn brin o gefnogaeth neu’n cael amser anodd ac angen rhywun i siarad gyda nhw. I drefnu sesiwn neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Gwirfoddoli a Lleoli

Yn Sparc, rydym yn croesawu pobl i ymuno â ni ar leoliadau o’r ysgol, coleg neu brifysgol. Rydym yn hapus i helpu, boed hynny ar gyfer profiad gwaith neu leoliad cwrs penodol. Mae gennym hefyd raglen wirfoddoli ar gyfer pobl ifanc lleol a myfyrwyr i ddod i gymryd rhan mewn trefnu digwyddiadau, gweithdai drama a dangosiadau sinema. Mae gwirfoddoli yn caniatáu i bobl roi amser yn ôl i’r gymuned, yn ogystal â dysgu ystod o sgiliau, gan gynnwys hwyluso gweithdai, theatr dechnegol, cynllunio dilladau a setiau, gweinyddu a chynnal digwyddiadau/perfformiadau. Mae gwyliau ysgol yn adeg ddelfrydol i wirfoddoli ar un o’r nifer o brosiectau sy’n digwydd yn y cyfnod hwnnw. Mae pob lleoliad a phrofiad gwirfoddoli yn cael eu teilwrio ar gyfer yr unigolyn ac yn cael cefnogaeth lawn gan dîm o weithwyr gyda chymwysterau mewn celf ieuenctid. Os ydych chi’n 14+ gyda diddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Arweiniad Cyfoedion

Mae Sparc yn rhedeg rhaglen, yn cael ei harwain gan gyfoedion, i’r bobl ifanc hynny sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau, ac angen cymorth. Ar hyn y bryd mae gennym raglen ddawns, sy’n cael cefnogaeth tîm Sparc. Croesawn geisiadau gan bobl ifanc 16-25 oed sydd eisiau gwneud i rywbeth ddigwydd yn eu cymuned ac angen cefnogaeth a chymorth.

Puddle Jump: Adrodd Storiau Therapiwtig i Deuluoedd

Bellach, gyda chefnogaeth Cronfa Sefydlogi Covid-19 Cyngor Celfyddydau Cymru, mae Sparc – Prosiect Celfyddydau Ieuenctid Plant y Cymoedd – wedi ymuno â’u tîm Teuluoedd y Dyfodol i gyrraedd y teuluoedd sydd eu hangen fwyaf. Mae’r pandemig wedi cynyddu’r pryderon ynghylch llesiant cymdeithasol ac emosiynol plant, ac yn enwedig materion sy’n gysylltiedig â gwytnwch. Bydd plant wedi colli anwyliaid ac wedi profi lefelau uchel o straen, yn enwedig pan fydd teuluoedd dan bwysau.

Mae Puddle Jump yn brosiect dweud storïau therapiwtig sy’n cynnig cefnogaeth i deuluoedd mewn ffordd greadigol a llawn dychymyg. Mae’r teitl, ‘Puddle Jump’, yn cyfeirio at sut mae plant yn ymateb i alar a thrawma drwy neidio i mewn ac allan o’r profiad hwn.

Mae’r storïau a ddewiswyd wedi’u hysgrifennu’n arbennig i alluogi plant i archwilio’r teimladau hynny mewn ffordd hygyrch. O linyn anweledig sy’n ein cysylltu ni â’n hanwyliaid lle bynnag y maent, i dylluan sy’n canfod man poeni, maent yn archwilio byd o ddychymyg i ysbrydoli sgyrsiau am lesiant.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Beth Caudle, sydd â dros ddeng mlynedd o brofiad o ddarparu prosiectau creadigol therapiwtig ar gyfer plant a theuluoedd ledled y DU. Bydd yn curadu cyfres o ddigwyddiadau ac adnoddau dweud stori ar-lein gyda’r tîm Teuluoedd y Dyfodol arbenigol i rymuso rhieni a gwarcheidwaid i gefnogi eu plant.  

Mae Beth yn egluro pwysigrwydd y gwaith hwn:

“Mae storïau’n declyn pwerus. Drwy ddweud storïau, gallwn helpu plant i brosesu profiadau a chanfod ffordd i ddechrau sgwrs ynghylch pethau neu deimladau y mae’n anodd siarad amdanynt weithiau.”

Bydd Beth yn arwain tîm o weithwyr llawrydd arbenigol a gomisiynwyd gan Sparc, gan ddefnyddio ei harbenigedd i drawsnewid storïau cyfredol a ddyluniwyd i helpu plant a’u teuluoedd i ymdopi â cholled, trawma a galar. Bu Sparc yn ymwybodol iawn o ba mor enbyd fu’r byd i weithwyr llawrydd hefyd yn y celfyddydau ac mae’n falch o allu cefnogi pobl broffesiynol hyfedr yn ystod yr cyfnod hwn, ar brosiect y maent yn angerddol iawn yn ei gylch. 

Fel y mae Miranda Ballin, Cyfarwyddwr Artistig Sparc, yn ei egluro:

“Rydym yn gweithio gyda gweithwyr llawrydd eithriadol sydd mor greadigol a llawn dychymyg, ac mae hyn yn gyfle i ddod â phobl gampus ynghyd i greu rhywbeth gwirioneddol arbennig. Allwn ni ddim disgwyl i rannu’r gwaith.”

Bydd yn cael ei rannu am y tro cyntaf ar 26ain o Awst am 11yb gyda theuluoedd a wahoddwyd (yn eu swigod cymdeithasol yng Nghanolfan Soar, Pen-y-graig - gan lynu at ganllawiau tyn Covid-19 a gymeradwywyd. Yma, bydd y teuluoedd yn cwrdd â storïwyr ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a baratowyd o flaen llaw.

Dyma gam cyntaf Puddle Jump, a fydd yna’n arwain at ddigwyddiad terfynol ym Mis Tachwedd a fydd yn dwyn ynghyd ymarferwyr proffesiynol o sectorau’r celfyddydau, iechyd a llesiant. Dyma gyfle i edrych ar arferion celfyddydol yn y dyfodol yng ngoleuni’r pandemig a datblygu dulliau newydd o gydweithio, gan ganolbwyntio ar anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd. Bydd y prosiect Puddle Jump yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â gwaith y mae pobl ifanc yn eu harddegau wedi’i greu yn ystod yr amser hwn. 

 

Bydd storïau’n cael eu rhannu ar-lein hefyd fel adnodd fel y gall y tîm Teuluoedd barhau â’i waith hanfodol. Bydd y storïau’n cael eu cyflwyno mewn animeiddiad byr a ddarluniwyd yn hyfryd gan yr artist Angie Stevens ac a animeiddiwyd gan Guy Evans, Gweithiwr Celfyddydau Digidol Sparc. -- 

Tate Exchange

Valleys Kids a Sparc yw Tate Exchange Associates - darllenwch fwy am ein prosiect 2018 yma.