Top Strip Image

Prosiectau

Dawns Greadigol Jiggers

Dawns greadigol a hwyliog i blant 4-7 oed yw Jiggers. Mae’n cael ei chynnal bob dydd Llun yng nghanolfan Soar am 4:00-5:00pm. Mae’r dosbarthiadau dawns hyn yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth gyda Dawns Afon ac yn cael eu hariannu’n llawn, fel nad oes tâl am y sesiynau. Mae’r plant yn ymarfer bob wythnos ac yn gweithio tuag at ddau berfformiad yn ystod y flwyddyn, gan archwilio gwahanol themâu. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

www.afondance.org

Dawns Groovers

Dawns greadigol a hwyliog i blant 8-12 oed yw Groovers. Mae’n cael ei chynnal bob dydd Llun yng nghanolfan Soar, Penygraig am 5:00-6:00pm. Mae’r dosbarthiadau dawns hyn yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth gyda Dawns Afon ac yn cael eu hariannu’n llawn, fel nad oes tâl am y sesiynau. Mae’r plant yn ymarfer bob wythnos ac yn gweithio tuag at ddau berfformiad yn ystod y flwyddyn, gan archwilio gwahanol themâu. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

www.afondance.org

Dawns Stryd Iau

Mae hon yn ddawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 7-11 oed. Byddwn yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Soar, Penygraig am 5:00-6:00pm. Mae’r dosbarth yng ngofal un o’n pobl ifanc lleol fel rhan o brosiect yn cael ei gyflwyno gan gyfoedion. Mae’r plant yn dysgu sgiliau mewn dawnsio stryd a pherfformio a does dim angen profiad blaenorol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Dawns Stryd Canolradd

Mae dawns stryd canolradd yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 12-15 oed. Byddwn yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Soar, Penygraig am 6:00-7:00pm. Mae’r dosbarth yng ngofal un o’n pobl ifanc lleol fel rhan o brosiect yn cael ei gyflwyno gan gyfoedion. Mae’r plant yn dysgu sgiliau mewn dawnsio stryd a pherfformio a does dim angen profiad blaenorol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Dawns Stryd Hŷn

Mae dawns stryd hŷn yn ddosbarth dawns hwyliog, egnïol i bob plentyn 16+ oed. Byddwn yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Soar, Penygraig am 7:00-8:00pm. Mae’r dosbarth yng ngofal un o’n pobl ifanc lleol fel rhan o brosiect yn cael ei gyflwyno gan gyfoedion. Mae’r plant yn dysgu sgiliau mewn dawnsio stryd a pherfformio a does dim angen profiad blaenorol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Mentora a Chymorth

Fel rhan o’n rhaglen Flight Wings 16-25, rydym yn cynnig mentora a chymorth i bobl ifanc. Gall y sesiynau un am un hyn helpu gydag ysgrifennu CV, ceisiadau swyddi, technegau cyfweliad, gwaith cwrs ysgol, coleg neu brifysgol yn ogystal â darparu geirda cymeriad i’r rhai sy’n rhan o’r prosiect. Gallwn hefyd gynnig wyneb cyfeillgar a meddwl agored pan fydd pobl yn brin o gefnogaeth neu’n cael amser anodd ac angen rhywun i siarad gyda nhw. I drefnu sesiwn neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Gwirfoddoli a Lleoli

Yn Sparc, rydym yn croesawu pobl i ymuno â ni ar leoliadau o’r ysgol, coleg neu brifysgol. Rydym yn hapus i helpu, boed hynny ar gyfer profiad gwaith neu leoliad cwrs penodol. Mae gennym hefyd raglen wirfoddoli ar gyfer pobl ifanc lleol a myfyrwyr i ddod i gymryd rhan mewn trefnu digwyddiadau, gweithdai drama a dangosiadau sinema. Mae gwirfoddoli yn caniatáu i bobl roi amser yn ôl i’r gymuned, yn ogystal â dysgu ystod o sgiliau, gan gynnwys hwyluso gweithdai, theatr dechnegol, cynllunio dilladau a setiau, gweinyddu a chynnal digwyddiadau/perfformiadau. Mae gwyliau ysgol yn adeg ddelfrydol i wirfoddoli ar un o’r nifer o brosiectau sy’n digwydd yn y cyfnod hwnnw. Mae pob lleoliad a phrofiad gwirfoddoli yn cael eu teilwrio ar gyfer yr unigolyn ac yn cael cefnogaeth lawn gan dîm o weithwyr gyda chymwysterau mewn celf ieuenctid. Os ydych chi’n 14+ gyda diddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â gemma@valleyskids.biz

Grŵp Creadigol Flight Wings

Yn Rhydfelen, rydym yn rhedeg grŵp creadigol wythnosol i rai 16+ oed gyda diddordeb mewn drama a symud. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob dydd Iau 6:30-8:30pm yn yr Eglwys Fethodistaidd yn Rhydfelen. Mae’r grŵp yn un integredig ac mae croeso i bawb. Byddwn yn archwilio gwahanol themâu trwy weithgareddau symud, cerddoriaeth a drama, ac yn gweithio ar ddeunydd gwreiddiol wedi ei ddyfeisio ac yn barod i gael ei berfformio. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n llawn, fel nad oes unrhyw dâl am y sesiwn hwn. *Does dim sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

Arweiniad Cyfoedion

Mae Sparc yn rhedeg rhaglen, yn cael ei harwain gan gyfoedion, i’r bobl ifanc hynny sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau, ac angen cymorth. Ar hyn y bryd mae gennym raglen ddawns, sy’n cael cefnogaeth tîm Sparc. Croesawn geisiadau gan bobl ifanc 16-25 oed sydd eisiau gwneud i rywbeth ddigwydd yn eu cymuned ac angen cefnogaeth a chymorth.

Gweithdy Drama Rhydfelen

Bob dydd Mercher am 5 - 6.30pm rydym yn cynnal sesiynau drama yn Hapi Hub. Os hoffech chi fod yn greadigol, chwarae gemau a gwneud ffrindiau, efallai mai dyma’r lle i chi. Rydym yn grŵp hamddenol, cyfeillgar ac mae croeso i bawb.

Gweithdy Drama Penyrenglyn

Rydym yn cyfarfod bob dydd Mercher ym Mhrosiect Penyrenglyn am 5:30pm - 7:00pm. Mae’r grŵp yn addas ar gyfer rhai 7 - 12 mlwydd oed. Beth bynnag yw’ch gallu, os ydych eisiau gwneud ffrindiau newydd neu gael hwyl wrth fod yn greadigol, rydych chi’n siŵr gael rhywbeth i’r fwynhau yng Ngweithdy Drama Penyrenglyn! Rydym yn grŵp hamddenol, cyfeillgar sy’n cael llawer o hwyl wrth greu drama.

Theatr Ieuenctid Rhydfelen

Rydym yn cyfarfod bob dydd Llun yn yng Nghanolfan Gymunedol Rhydyfelin am 6: 30yp - 8: 30yp. Mae’r grŵp yn addas ar gyfer rhai 13 - 18 mlwydd oed. Rydym yn grŵp croesawgar a chyfeillgar sy’n cael mwynhau dysgu sgiliau newydd wrth greu gwaith theatr ac aml-gyfryngol gyda’r pwyslais ar greu cynyrchiadau maint llawn.

Tate Exchange

Valleys Kids a Sparc yw Tate Exchange Associates - darllenwch fwy am ein prosiect 2018 yma.

Gweithdy Drama Penygraig

Bob dydd Iau rhwng 4.30pm a 6:30pm rydym yn cynnal ein sesiynau drama yng Nghanolfan Soar ym Mhenygraig. Os hoffech chi fod yn greadigol, gwneuid theatr a chwarae gemau, efallai mai dyma’r lle i chi.  Rydym yn grŵp hamddenol, cyfeillgar ac mae croeso i bawb.

Theatr Ieuenctid Penygraig

Mae Theatr Ieuenctid Penygraig yn cwrdd bob dydd Iau rhwng 6:30 - 8:30 pm yng Nghanolfan Soar ym Mhenygraig ac mae'n agored i unrhyw berson ifanc 13+ oed a hoffai roi cynnig ar ddrama a theatr. Y cyfan ydych chi angen yw’r gallu i fynd amdani! Cysylltwch â Claire i ddarganfod mwy. Byddwn yn dechrau’n ôl eto’n fuan. 

Canolfan Artistiaid

Yn Awst bu Sparc yn gweithio gyda Thîm Dysgu Creadigol Canolfan Mileniwm Cymur a’r artist Bethan Marlow i redeg Canolfan Artistiaid fel rhan o’r Bartneriaeth Cryfach Gyda’n Gilydd. Bu Bethan yn creu rhaglen ar gyfer wythnos gyffrous o weithgareddau creadigol a ddaeth â phobl at ei gilydd o’r ddau sefydliad i gydweithio a ffurfio sawl cyfeillgarwch newydd. Roedd Canolfan Soar yn fwrlwm o weithgareddau fel ysgrifennu geiriau caneuon, syrcas, gweithdai drama a ffilm, tasgau rhyngweithiol a safleoedd creadigol. Soniodd y staff a’r bobl ifanc a gymerodd ran am yr awyrgylch gefnogol a gafodd ei greu a’r gwaith anhygoel o deimladwy ac ingol a rannwyd yn ystod yr wythnos.

Gorsaf Radio

Mae ein gorsaf radio yn The Factory ar agor i raddedigion rhaglen hyfforddi Radio Platfform, i ddod i greu eu sioeau eu hunain.  Os ydych chi’n bwriadu dod draw, neu os hoffech chi wneud y rhaglen hyfforddi yn y dyfodol, cysylltwch â Tom os gwelwch yn dda.