Top Strip Image

Cyfarfod â Thîm Sparc

Mae tîm Sparc yn rhan gynhenid o waith datblygu cymunedol gyda Valleys Kids ac rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn nifer o leoliadau. Gan ddefnyddio technegau creadigol mae plant a phobl ifanc yn archwilio gwahanol feysydd yn eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill mewn ffordd gadarnhaol. Mae’n staff i gyd yn ymhyfrydu mewn tanio creadigrwydd pobl ifanc.

Miranda Ballin

Miranda Ballin ydw i, Cyfarwyddwr Artistig Sparc. Cyrhaeddais yn gyntaf yn 1990 pan oeddwn i’n gweithio i Theatr Powys fel actor a theimlais yn gwbl gartrefol gyda Valleys Kids. Penderfynais ei bod hi’n bryd imi blannu gwreiddiau ar ôl blynyddoedd o deithio theatrau mewn ysgolion a chymunedau fel actor proffesiynol a chyfarwyddwr theatr.

Yn 1998 gweithiodd staff rhyfeddol Valleys Kids gyda fi i wneud cais loteri ar gyfer sefydlu prosiect celfyddydau ieuenctid, a chafodd Sparc ei greu.

Bellach mae pobl ifanc a myfyrwyr wnaeth ddarganfod cariad at y celfyddydau trwy weithio ochr yn ochr â thîm Sparc yn rhedeg y prosiect eu hunain ac rwyf wrth fy modd gyda hynny! Y Cymoedd yw fy ngartre ac rwyf eisiau helpu pobl ifanc o’r ardal i ddarganfod eu potensial ar eu telerau eu hunain. Mae Sparc yn gwbl gynhwysol a gall unrhyw un ymuno yn y gwaith. Rwy’n mwynhau gweithio mewn cydweithrediad gyda phobl a sefydliadau sy’n ysbrydoli ac rwyf mor falch fod ein staff a’n pobl ifanc wedi gweithio’n rhyngwladol gyda phobl o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd gan barhau i ddysgu oddi wrth y naill a’r llall.

Read More

Rachel Clement

Rachel Clement ydw i. Rwyf wedi bod yn aelod o’r tîm ers 2010. Rwy’n ferch o’r Cymoedd ac wrth fy modd cael bod yn greadigol! Yn y brifysgol y clywais i gyntaf am Sparc ac fe wirfoddolais i weithio gyda’r grwpiau drama. Roeddwn wedi cyffroi ynglŷn â’r gwaith oedd yn digwydd yn y cymoedd ac eisiau mynd ati’n syth i gymryd rhan.

Rwy’n teimlo’n frwd ynghylch y bobl ifanc rwy’n gweithio gyda nhw i greu theatr a ffilm. Rwyf wedi ysgrifennu a chyfarwyddo drama/ ffilmiau gyda phobl ifanc ac ar gyfer pobl ifanc. Mae gen i ddiddordeb byw mewn theatr trochi a chreu bydoedd ffuglen ble gall pobl ddysgu trwy’r celfyddydau.

Read More

Gemma Fraser-Jones

Rwyf wedi bod yn rhan o Valleys Kids er pan oeddwn i’n blentyn, ac ar ôl graddio o Brifysgol De Cymru ymunais â’r tîm celfyddydau ieuenctid yn 2009, gan lansio rhaglen greadigol Flight Wings 16-25. Rwyf wrth fy modd y gweithio gyda phobl o bob cefndir a gallu a chreu straeon trwy theatr a symud.

Mae cwblhau fy TAR wedi fy ngalluogi i fentora a chefnogi llawer o bobl ifanc o fewn Valleys Kids ac annog pobl i fynd i mewn i addysg bellach a hyfforddiant. Rwy’n mwynhau bod yn rhan o brosiect mor gynhwysol, deinamig a hygyrch ble mae croeso i bawb gymryd rhan a’u mynegi eu hunain mewn ffordd greadigol.

Read More

Claire Hathway

Claire Hathway ydw i, menyw leol wedi’i geni a’i chodi yn y Cymoedd. Wrth imi dyfu lan roedd y Celfyddydau’n chwarae rhan enfawr wrth fy ysbrydoli i ddilyn fy awydd i Wneud Theatr.

Cyn ymuno â thîm Sparc treuliais flynyddoedd lawer yn gweithio’n broffesiynol fel actores ar fy liwt fy hun, yn teithio gyda Theatr Addysg trwy ysgolion ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae fy 6 blynedd gyda Sparc wedi bod yn arbennig iawn i mi, amser a ganiataodd imi fod yn Wneuthurwr Theatr a chreu gwaith cyffrous ac ystyrlon i ysgogi’r meddwl gyda’r bobl ifanc mwyaf cefnogol, talentog ac eithriadol.

Read More