Top Strip Image

Ein Cyfeillion

Mae Sparc yn falch o gael rhestr mor fawr o ffrindiau, partneriaid a chefnogwyr sydd oll yn ein helpu i wneud Sparc yn digwydd. Edrychwch ar ein ffrindiau isod, a dilynwch y dolenni i'w gwefannau.

Daeth Sparc yn sefydliad a fyddai’n derbyn cyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2001 fel rhan o’u portffolio Celfyddydau Cymunedol.

Fe dderbynion ni’n grant loteri cyntaf yn 1998; galluogodd hyn ni i sefydlu prosiect celfyddydau ieuenctid Valleys Kids oedd yn cael ei alw’n wreiddiol yn ArtWorks. Mae gennym berthynas ardderchog gyda’n cyllidwr craidd ac rydym yn eithriadol o ddiolchgar am eu cefnogaeth. Rydym wedi gweithio gyda chyfres o swyddogion cyllid dros y blynyddoedd ac mae’n gwaith bob amser wedi bod yn uchel ei barch. Cymerwn ddiddordeb ymarferol mewn digwyddiadau, cynadleddau a rhwydweithiau sy’n cael eu rhedeg gan y sector, gan gydweithio gyda sefydliadau cymunedol a chelf ieuenctid eraill i sicrhau’n bod yn cyflenwi’r gwaith gorau bosib yng Nghymru gyda’n pobl ifanc ac ar gyfer pobl ifanc a’u teuluoedd.

Daellen Mwy

Am y naw blynedd diwethaf mae Sparc wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Esmée Fairbairn i gefnogi’n gwaith craidd. Bu hyn yn amhrisiadwy, gan ein galluogi i gyrraedd y bobl ifanc sydd fwyaf o’n hangen.

Rydym wedi canolbwyntio ar dri chanlyniad allweddol: adeiladu hyder a gwytnwch yn yr ysgol, gartref ac yn gymdeithasol; datblygu llwybrau at addysg a hyfforddiant, a galluogi’n cyfranogwyr i ennill sgiliau meddwl beirniadol trwy’r celfyddydau, cynyddu symbyliad a dyheadau a chysylltu pobl ifanc yn nes gyda byd gwaith.

Daellen Mwy

Mae Plant y Cymoedd a Chanolfan Mileniwm Cymru wedi bod yn datblygu partneriaeth greadigol a strategol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae Sparc yn gweithio’n agos gyda’r Tim Dysgu Creadigol er lles pawb o’n pobl ifanc.

Rydym wedi derbyn cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn i ddatblygu’n gwaith artistig men cydweithrediad â’n pobl fanc. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys gweithdai blasu yn ein cymunedau a chanolfannau teulu; canolfannau preswyl i artistiaid; Haciau Bywyd ble gall pobl ifanc yn ein cymunedau gyfarfod a gweithio gyda gweithwyr diwydiant proffesiynol; gorsaf radio yn cael ei pherchnogi a’i harwain gan bobl ifanc; Platfform Radio yn y Cymoedd; a datblygu perthnasau cryfach rhyngom fei partneriaid; bydd hyn i gyd yn denu rhai newydd i gyfranogi yn ein gwaith.

Daellen Mwy

Mae Valleys Kids yn gydymaith i Tate Exchange, gofod ble gall pawb gydweithredu, profi syniadau a darganfod safbwyntiau gwahanol at fywyd, trwy gelf.

Mae’n rhaglen flynyddol sy’n dod ag artistiaid rhyngwladol at ei gilydd, mwy na 60 o bartneriaid sy’n gweithio oddi mewn a thu hwnt i'r celfyddydau, gan weithio’n uniongyrchol gyda’r rhaglen cymdeithion cyhoeddus ar Lefel 5 yn Adeilad Blavatnik Building, Tate Modern. Thema’r rhaglen ar gyfer y flwyddyn gyntaf oedd ‘Exchange’.

Mewn ymateb i hyn bu aelodau o Theatr Ieuenctid Penygraig dan arweiniad Claire Hathway yn cydweithio gyda’r Artist Byw Artist Kelly Green a phobl ifanc o Goleg Astor yng Nghaint i greu eu gwaith artistig eu hunain fel rhan o ‘Waste Not, Want Not’ gan archwilio a chyfnewid syniadau ynghylch dosbarth, ymyleiddio a digartrefedd. Bwydwyd hyn i’r thema gyffredinol ‘The Fairground of Art, Politics and Ideas’, cydweithrediad rhwng Valleys Kids gan gynnwys Sparc, a’n hartist preswyl Anne Culverhouse Evans, People United, Prifysgol Caint, Whitstable Biennale a Phrifysgol Christchurch, Gaergaint (CCCU). Roedd yn brofiad anhygoel a allai newid bywydau i’r bobl ifanc a fu’n perfformio a rhyngweithio gyda’r cyhoedd yn y Tate Modern yn ystod gwyliau’r Pasg 2017.

Y thema eleni ar gyfer Tate Exchange yw ‘Production’. Mae’r un partneriaid (ac eithrio Whitstable Biennale) yn edrych ar y thema gyffredinol ‘ The Production of Other. ’ Y tro hwn bydd Theatr Ieuenctid Rhydfelen trwy ffilm, theatr a thrafodaeth fyw yn adeiladu gofod ieuenctid dros dro yn y Tate Modern i archwilio perthynas y cyhoedd gydag ieuenctid fel ‘arall’. Beth sy’n digwydd pan fydd ein clwb ieuenctid newydd gau. Beth yw’r effaith ar bobl ifanc pan wrthodir mynediad iddyn nhw i fannau cyhoeddus? Fe fyddan nhw yn y Tate Modern yn ystod hanner tymor y gwanwyn rhwng dydd Mercher 30 Mai a dydd Sadwrn 2Mehefin 2018.

Mae’n Cyfarwyddwr Artistig hefyd yn rhan o’r grŵp ‘melin drafod’ ar gyfer partneriaid gan gynnwys eu cynrychioli yn y grŵp Rhaglennu ar gyfer Tate Exchange.

Daellen Mwy

Mae Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru (YANC) yn rhwydwaith sy’n dod â gweithwyr celfyddydau ieuenctid, artistiaid sy’n datblygu a myfyrwyr at ei gilydd i rannu a chydweithio.

Byddwn yn cynnal Casgliad blynyddol ac eleni mae yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 28/29 Ebrill gyda gweithdai a dosbarthiadau meistr ar draws meysydd allweddol mewn celfyddydau ieuenctid gan gynnwys amrywiaeth, ymgysylltu, iechyd meddwl, a chynhwysiant. Mae’n cyfarwyddwr artistig yn aelod sylfaenol o’r rhwydwaith ac ar hyn o bryd yn Ysgrifennydd YANC.

Daellen Mwy

Mae Sparc wedi bod yn ymwneud â National Theatre Wales o’r dechrau’n deg, rydym yn aelod o’r Tîm a gwahoddwyd ein haelodau i gyfrannu at ddatblygu sgriptiau gyda chynhyrchion proffesiynol fel ‘Love Steals us from Loneliness’ a ‘A Good Night Out in the Valleys’.

Aethom ar daith fer gyda ‘Village Social’ ble perfformiodd ein pobl ifanc ochr yn ochr â rhai proffesiynol yn y Cymoedd, Abertawe a Sir Benfro. Byddwn yn derbyn tocynnau am ddim neu am bris isel ar gyfer perfformiadau noson gyntaf, sy’n werthfawr iawn i’n pobl ifanc gan eu galluogi i gael mynediad i theatr ansawdd uchel a fyddai allan o’u cyrraedd fel arall.

Daellen Mwy

Cynllun gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Noson Allan, sy’n helpu sefydliadau lleol i ddod â pherfformiadau proffesiynol i adeiladau cymunedol am brisiau gostyngol trwy gymhorthdal.

Mae’n brofiad rhagorol sy’n ein galluogi i ddod â theatr broffesiynol i bobl ifanc a theuluoedd na fyddent yn gallu ei fforddio fel arall. Trwy’r cynllun mae Sparc yn gallu rhaglennu amrywiaeth o gynyrchiadau ar gyfer pob oed a chefndir. Bydd pobl ifanc o’n theatrau ieuenctid yn helpu gyda chreu rhaglenni marchnata, cymorth technegol, croesawu a Blaen y Tŷ gan , gan roi sgiliau trosglwyddadwy iddyn nhw a’u galluogi i ryngweithio gyda’r cyhoedd a chreu cysylltiadau gyda’r cwmnïau sydd bob amser yn gwneud sylwadau am y croeso cynnes maen nhw’n ei dderbyn a’r amgylchedd cynhwysol a chefnogol sydd ar gael iddyn nhw.

Daellen Mwy

BFI

Buom yn hynod ffodus i weithio mewn partneriaeth gyda BFI am y 3 blynedd diwethaf.

Roddem yn ddigon ffodus i sicrhau cyllid ar gyfer offer i fynd â’r profiad o sinema i’n canolfannau Valleys Kids. Rydym yn gwneud ein profiadau sinema’n wahanol trwy drochi’n cynulleidfaoedd a chynnig digwyddiadau thematig iddyn nhw. Mae’r digwyddiadau’n rhai fforddiadwy fel y gall teuluoedd fwynhau noson hyfryd mas gyda’i gilydd.

Daellen Mwy

Yn 2015 ar ôl cyfnod Ymchwil a Datblygu hynod lwyddiannus roedd pobl ifanc o Sparc yn allweddol wrth gynnig am grant Syniadau, Pobl a Lleoedd, menter yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru i archwilio sut y gall ymarfer y celfyddydau ddylanwadu ar adnewyddu ffisegol.

Un o’n partneriaid allweddol oedd Artes Mundi, gwobr gelfyddydol fwyaf y Deyrnas Unedig gyda ffocws ar y cyflwr dynol a chymdeithasol, sy’n dod ag artistiaid o bob rhan o’r byd i Gymru. Agorodd y bartneriaeth fyd newydd o ymarfer celfyddydau cyfoes i’n staff a’n pobl ifanc. Buom yn gweithio gyda’r artistiaid rhyngwladol Lucy a Jorge Orta, Owen Griffiths, Nils Norman a Rabab Ghazoul. Rydym wedi gweithio ym Mhenygraig a Threbanog lle bu pobl ifanc yn cymryd rhan ym mhopeth o grasu bara i wneud ffilmiau, gan archwilio’u cymunedau eu hunain a’r mannau ble bydden nhw’n hoffi gweld newid a datblygu.

Daellen Mwy

Trivallis oedd y trydydd partner yn ein prosiect Syniadau Pobl a Lleoedd. Nhw yw’r prif ddarparwr tai cymdeithasol yn yr ardal gyda mwy na 10,000 o gartrefi.

Maen nhw’n un o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig mwyaf Cymru. Gweithiodd Trivallis gyda ni trwy gydol y prosiect a nhw oedd yn gyfrifol am oruchwylio’r Gwaith Cyfalaf gydag Artes Mundi gan weithio gydag Owen Griffiths a Nils Norman a Studio Orta’s, a lansiwyd ar 22 Mawrth yn y Ganolfan Gymunedol yn Nhrebanog. Mae gan Trivallis gysylltiad hir gyda Valleys Kids ac fe drefnon nhw ddyddiau Rhoi ac Ennill hynod lwyddiannus ym Mhenygraig.

Daellen Mwy

Rydym wedi bod yn bartneriaid i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) ers blynyddoedd lawer, gan sefydlu perthynas waith glir.

Buom yn gweithio’n agos gyda National Youth Theatre Wales (NYTW) i gyfeirio rhai o’n pobl ifanc addawol i wneud cais am eu rhaglenni gwaith. Yn fwy diweddar, buom yn cydweithio gyda NYTW i ddarparu profiad ysbrydoledig i’n pobl ifanc a rhai o blith ein sefydliadau sy’n bartneriaid i archwilio ffyrdd newydd o weithio’n greadigol. Cafodd ymarferwyr o Sparc a CCIC y cyfle hefyd i ymarfer a symbylu datblygiad proffesiynol ar gyfer y ddau sefydliad. Edrychwn ymlaen at beth bynnag all digwydd yn y dyfodol rhwng Sparc and CCIC.

Daellen Mwy

Rydym wedi adeiladu perthynas hir gyda Mess Up The Mess; prosiect Celfyddydau Ieuenctid a leolwyd yn Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn dod â phobl ifanc at ei gilydd i gydweithio, rhwydweithio, cymryd rhan mewn cyrsiau preswyl a gweithio’n greadigol gyda’n gilydd. Cynigiwn gefnogaeth trwy gynnal perfformiadau yn ein lleoliad a dathlu’r gwaith.

Daellen Mwy

Partneriaeth yw ArtWorks Cymru sydd wedi ei lleoli yng Nghymru ac yn datblygu gwaith mewn lleoliadau sy’n cyfranogi, gan hybu datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid ar wahanol gyfnodau o’u gyrfaoedd a gweithio mewn lleoliadau cyfranogol, a phwysleisio gwerth cymryd rhan yn y celfyddydau.

Trwy Valleys Kids, mae Sparc yn un o’r partneriaid sy’n gweithredu a llunio’r rhaglen. Roedd ein Cyfarwyddwr Artistig yn rhan o’r grŵp oedd yn gyfrifol am greu’r Egwyddorion Ansawdd fel offer ymarferol i alluogi ymarferwyr i werthuso eu gwaith yn effeithiol.

Daellen Mwy

Dawns Afon yw’r darparwyr ar gyfer ein dosbarthiadau dawns gymunedol greadigol yn Soar, sy’n agored i blant 4-15 oed.

Rydym wedi bod yn bartneriaid gyda Dawns Afon ers i’r prosiect gael ei lansio’n swyddogol, ac wrth ein bodd yn gweithio mewn ffordd gynhwysol a chydweithredol. Mae Sparc yn cefnogi Afon gyda’u dawns flynyddol ac mae’r ddau brosiect wedi cydweithio ar lawer o brosiectau eraill.

Daellen Mwy

Mae gennym berthynas waith hyfryd gyda’r cwmni sy’n ein galluogi i ddod â’r diweddaraf a’r gorau o fyd y sinema i gymunedau Valleys Kids.

Webber Design (Casnewydd) oedd ein partneriaid dylunio ar ein taith i enwi a brandio Artworks fel Sparc, ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth fydd yn para’n hir.