Top Strip Image

Puddle Jump Webinar: Therapeutic Storytelling with Families. / Gweminar Puddle Jump: Adrodd Storiau Therapiwtig i Deuluoedd

26/11/2020 01:00:00 PM to 14:45

This webinar is for everyone with an interest in supporting children and families through the therapeutic power of storytelling.

 Click here to register for this event:

Whether you are an arts practitioner, health professional, teacher, parent or you are simply interested in supporting the well being of children and families, this webinar is for you, so welcome.  

We are so excited to share our Puddle Jump project. It is a therapeutic storytelling project, which supports families in a creative and imaginative way especially at this difficult time. It combines storytelling sessions, well-being and story-based craft activities with online story resources.

Thanks to the support of the Arts Council of Wales’ Covid-19 Stabilisation Fund, Sparc – Valleys Kids Youth Arts Project has joined forces with our Future Families Team, to launch this innovative and timely intervention in July 2020. Since then we have been working with a team of specialist practitioners and storytellers and exploring feedback from the families who have been involved throughout.

You'll have the chance to hear from the team who have been creating and delivering this work, the families who have taken part and local mental health and well being professionals who have contributed to the work. This is a pilot project but we think it has huge potential and we want to look at next steps in how it develops in the future.

Come along, listen to our story so far and be part of the conversation moving forward. How can we work most effectively with children and families, finding creative ways to engage support and empower them during this challenging time?

Accessibility

Live transcription by a Palantypist (Speech to Text Reporter) is provided for this session. Transcription will be available on Zoom captions, and on StreamText.net.

British Sign Language interpreters are provided for this session. 

If you will be using the transcription or BSL interpreters to access the session or have any other accessibility requirements, please let us know in the booking form. We ask that you book at least 7 days in advance of the session so we can make adjustments.

The session takes places on Zoom. Read Zoom’s accessibility FAQ’s

https://zoom.us/accessibility/faq

Click here to register for this event:

Puddle Jump image illustrated by Angie Stevens.

---

Mae’r Gweminar hwn ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn cefnogi plant a theuluoedd drwy bwer therapiwtig o adrodd storiau.

 Click here to register for this event:

Os ydych yn ymarferwyr creadigol, ymarferwyr iechyd, athrawon, rhieni neu yn rhywun sydd â diddordeb mewn cefnogi llesiant plant a theuluoedd, mae’r gweminar yma i chi, felly croeso.

Rydym yn edrych ymlaen i rannu ein prosiect Puddle Jump. Prosiect adrodd stori therapiwtig, sy’n cefnogi teuluoedd mewn ffordd creadigol a llawn dychymyg ar amser anodd. Mae’n cyfuno sesiynnau adrodd stori, llesiant a gweithgareddau crefftau â adnoddau stori ar-lein.

Drwy gefnogaeth Cronfa Ymsefydlogi Covid 19 gan Cyngor Celfyddydau Cymru, daeth Sparc (Prosiect Celfyddydau Ieuenctid Plant y Cymoedd) at eu gilydd gyda thîm Teuluoedd y Dyfodol i lawnshio’r ymyriad amserol ac arloesaol yma yn Gorffenaf 2020. Ers hynny rydym wedi bod yn gweithio â thîm o ymarferwyr arbennigol ac adroddwyr stori ac hefyd yn casglu adborth gan deuluoedd sydd wedi bod yn cymryd rhan.

Fe gewch gyfle i glywed gan y tîm sydd wedi bod yn creu a chyflawni y gwaith, gan y teuluoedd sydd wedi cymeryd rhan a gweithwyr iechyd meddwl lleol ac arbennigwyr lleshad sydd wedi cyfrannu at y gwaith. Peilot ydi’r prosiect hwn ond rydym yn credu fod ganddo botensial anferthol a hoffem edrych ar y camau nesaf a sut y gall ddatblygu yn y dyfodol.

Dewch draw, gwrandewch ar ein hanes hyd yn hyn a byddwch yn rhan o’r drafodaeth wrth symud ymlaen. Sud medrwn ni weithio yn fwy effeithiol gyda phlant a theuluoedd, i ddarganfod ffyrdd creadigol o gysylltu cefnogaeth a’u grymuso yn ystod yr amser anodd hwn?

 

Hygyrchedd

Trawsgrifio byw gan palanteipydd (capsiynnau/llafar i Text Reporter) ar gael am y sesiwn.

Bydd trawsgrifio ar gael via streamtext a bydd capsiynnau ar Zoom.

Dehonglwyr BSL ar gael am y sesiwn.

Os y byddech yn defnyddio trawgrifio neu ddehonglydd BSL yn y sesiwn neu os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd arall, gadech i ni wybod yn y ffurflen gofrestru os gwelwch yn dda. Rydym yn gofyn i chi wneud hyn o leiaf 7 diwrnod o flaen llaw er mwyn gallu gwneud addasiadau.

Fe fydd y sesiwn yn digwydd ar Zoom. Darllennwch eu Cwestiynnau Cyffredin am hygyrchedd fan hyn-

https://zoom.us/accessibility/faq

Click here to register for this event:

 

Puddle Jump Webinar: Therapeutic Storytelling with Families.